Ledenraadlid LAD

  • Deeltijd
  • Overal
  • Solliciteren is gesloten

Site LAD

Wil jij klinisch technologen in de ledenraad van de LAD (Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband) vertegenwoordigen?

Taken en verantwoordelijkheden

De ledenraad is het hoogste orgaan binnen de LAD, en bestaat uit ruim 20 personen die door en uit de leden worden gekozen. De ledenraad zit dicht op de voorbereiding, uitvoering en controle van het verenigingsbeleid. Zo accordeert de ledenraad het financieel en algemeen jaarverslag, denken ledenraadsleden mee over de koers en strategie van de LAD, stellen ze de meerjarenbeleidsagenda, begroting en contributie vast en kiezen ze gezamenlijk een bestuur.

De ledenraad bestaat uit 7 clusters, zodat alle leden van de LAD goed zijn vertegenwoordigd:
• Cluster 1 (7 zetels): medisch specialisten, SEH-artsen, anios, arts-onderzoekers en overige artsen in perifere ziekenhuizen, umc’s of ggz-instellingen
• Cluster 2 (3 zetels): huisartsen, artsen verstandelijk gehandicapten en specialisten ouderengeneeskunde werkzaam in de eerste lijn, VVT en gehandicaptenzorg
• Cluster 3 (3 zetels): sociaal domein: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, artsen M&G (inclusief jeugdartsen) en overige sociaal geneeskundigen en artsen werkzaam in het sociaal domein
• Cluster 4 (2 zetels): verwante beroepsgroepen. Onder dit cluster vallen ziekenhuisapothekers, klinisch fysici, klinisch chemici en klinisch technologen
• Cluster 5 (4 zetels): alle artsen in opleiding
• Cluster 6 (2 zetels): basisartsen werkzaam in de overige sectoren. Hier onder vallen alle artsen die geen vervolgopleiding volgen en die nu werkzaam zijn in bijvoorbeeld zelfstandige/private klinieken, ministeries, inspectie, etc.
• Cluster 7 (1 zetel): coassistenten

Ieder lid kan zich verkiesbaar stellen/zijn stem uitbrengen voor het cluster waarbinnen hij of zij werkzaam is. Een ledenraadslid wordt gekozen voor een periode van vier jaar en is eenmaal herkiesbaar.

De kaders

Leden van de ledenraad hebben aantoonbare affiniteit met de doelstelling van de vereniging, het creëren en borgen van goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Zij volgen het beleid actief en zijn betrokken bij wat er speelt op het vlak van de positie van de achterban van de LAD en onderkennen de relevantie daarvan voor de beleidsvoering.
De leden van de ledenraad geven betekenis aan de LAD als ledenorganisatie, zijn teamspeler, weten wat er speelt binnen hun cluster, en dragen vanuit die invalshoek bij aan een gemeenschappelijk resultaat. Zij beschikken over discussie- en vergadervaardigheid, besluit- en communicatievaardigheid, oplossingsgerichtheid en omgevingssensitiviteit en hebben een juiste balans in betrokkenheid en afstand. De leden van de ledenraad opereren ten opzichte van elkaar en van het bestuur, alsook de andere gremia van de vereniging, onafhankelijk en positief-kritisch.

De verantwoordelijkheden

Ieder lid van de ledenraad is verantwoordelijk voor een zorgvuldige, eerlijke en onafhankelijke werkwijze van de ledenraad en de rol van de ledenraad binnen de verenigingsstructuur. Ledenraadsleden zien toe op naleving van de wettelijke regels en de statuten en reglementen van de LAD. Afgevaardigden zetten zich in voor het zorgvuldig functioneren als lid van de ledenraad en het bijdragen aan de realisatie van de doelstelling van de vereniging.

Belasting en vergoeding

De jaarlijkse belasting is driemaal een avond en eenmaal een middag + avond. Er geldt een vrijwilligersvergoeding. De ledenraad komt in 2022 bijeen op de volgende data.

  • Donderdag 7 april (Domus Medica, Utrecht) om 18:30 uur
  • Donderdag 23 juni (Online via Zoom) om 18:30
  • Vrijdag 30 sept (Externe locatie) (middag + avond)
  • Donderdag 1 december (Online via Zoom) om 18:30
Terug

Sitemap


Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde • KvK: 08200242 • IBAN: NL85 RABO 0153 1487 21 • BIC: RABONLU4NL • Mede initiatiefnemer van: