Fellowship Technische Geneeskunde

Fellowship Technische Geneeskunde

Een fellowship Technische Geneeskunde is een klinisch opleidingstraject waarin een technisch geneeskundige zich specialiseert binnen (een) bepaalde medische discipline(s). De fellow wordt opgeleid om complexe medische technologie te implementeren en toe te passen, om vervolgens als zelfstandig behandelaar werkzaam te zijn. De NVvTG stelt de eisen op die aan opleidingsinstituten, opleiders en de opleiding worden gesteld, en toetst of hieraan wordt voldaan. Het fellowship beslaat een periode van twee jaar.

Het aanvragen van een fellowship

Afdelingen die een fellowship willen starten dienen bij de NVvTG een aanvraag in voor accreditatie. Afgestudeerd technisch geneeskundigen die een fellowship willen opzetten, kunnen ook zelf een afdeling benaderen om een opleidingsplek te creëren.

Hierbij moet aan de volgende twee eisen worden voldaan:

  • De afdeling waarop de fellow werkzaam zal zijn, draagt zorg voor de financiering van het volledige traject. Hierbij moet, naast arbeidskosten, rekening gehouden worden met kosten voor opleiding in de vorm van medische en technologische nascholing, en kosten voor de kwaliteitsmonitoring en begeleiding vanuit de NVvTG. Wel kunnen fondsen aangeschreven worden voor het verkrijgen van financiering.
  • Het fellowship mag niet worden gecombineerd met een promotietraject.

Het onderstaande stroomdiagram geeft de duur van het fellowship weer, met de bijbehorende verantwoordelijkheden. Aan de bovenzijde de taken en verantwoordelijkheden van de OLC en aan de onderzijde die van de fellow en opleider(s). Bij de aangegeven momenten (pijl met Doc.) kunnen onderstaande documenten worden gedownload.

Informatie voor het opstellen van een aanvraag vindt u hieronder:

1. Algemene informatie voor aanvrager en checklist

2. Model individueel opleidingsplan

3. Reglement Kwaliteitsregister TGS

4. Inschrijfformulier Kwaliteitsregister TGS

5. Portfolio overzicht

Opzet van een fellowship

Voor de start van het fellowship wordt een individueel opleidingsplan opgesteld. Het opleidingsplan wordt vormgegeven door de fellow samen met het opleidingsteam, welke wordt voorgezeten door de opleider. In het opleidingsplan staan de te behalen competenties beschreven; deze bestaan voor een deel uit algemene competenties met betrekking tot patiëntenzorg, implementatie van technologie en toepassing van technologie. Deze competenties kunnen worden aangevuld met vakspecifieke competenties, afhankelijk van de medische discipline waarbinnen het fellowship wordt gedaan. Tevens wordt in het opleidingsplan beschreven welke opdrachten en stages worden uitgevoerd en welke nascholing wordt gevolgd om deze competenties te behalen.

Na goedkeuring van het individueel opleidingsplan door de NVvTG en de opleider, gaat het tweejarige fellowship officieel van start. Gedurende het fellowship wordt via halfjaarlijkse voortgangsrapportages van de fellow de voortgang door de NVvTG gemonitord. Tevens houdt de fellow een portfolio bij om de voortgang vast te leggen, en komen de fellows onderling samen om ervaringen uit te wisselen en hiervan te leren. De opleiding wordt afgerond middels het completeren van het persoonlijk portfolio en een eindgesprek met afgevaardigden van het opleidingsteam en de NVvTG.

Sitemap


Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde • KvK: 08200242 • IBAN: NL85 RABO 0153 1487 21 • BIC: RABONLU4NL • Mede initiatiefnemer van: