Focusgroepen

Focusgroepen

Vanaf 13 september start de NVvTG met focusgroepen.  Deze groepen kunnen thema’s oppakken en uitwerken en daarmee de vereniging en het bestuur ondersteunen waarbij we gebruik maken van ieders kennis. Hieronder volgt een overzicht van de huidige focusgroepen:

Focusgroep NVvTG

Deelnemers: Wieke Haakma, Fokke van Meulen, Martijn van Mourik

We beogen dit uit te breiden tot minimaal 8 deelnemers.

Betrokken vanuit bestuur: Kilian Kappert, Thomas van Steenbergen, René van der Bel

Doel focusgroep

De focusgroep NVvTG richt zich op de ontwikkeling van de beroepsvereniging. Met het groeien van de vereniging, merken wij dat een deel van de leden zich minder gehoord of vertegenwoordigd voelen en hebben we moeite om de organisatie continu op volle kracht draaiende te houden.

We staan nu op het moment dat er een paar grote veranderingen nodig zijn. Hier zijn vanuit het bestuur en de ledenraad verschillende ideeën voor bedacht. Echter op een cruciaal punt als deze willen we ervoor zorgen dat we de meest passende oplossing(en) kiezen en de juiste prioriteiten stellen.

Daarom is de centrale vraag voor deze focusgroep tweeledig:

 • Hoe kan de vereniging het waardevolst zijn voor al haar leden? Met daarbij speciale aandacht voor ledenbinding en verbinden van leden onderling en de daarbij passende verenigingsstructuur.
 • Hoe kan verenigingsstructuur duurzamer ingericht worden?

Het doel van de focusgroep zal zijn het inventariseren op welke vlakken de vereniging waardevol is en waardevol(ler) zou moeten zijn, om daar vervolgens de benodigde organisatorische verandering en benodigde middelen aan te koppelen en de prioritering daarvan.

Onderwerpen

De focusgroep zal zich, in overleg met de toekomstige leden richten op de volgende onderwerpen:

 • Professionalisering en verduurzaming van de verenigingsorganisatie
 • Meerwaarde van de beroepsvereniging voor alle leden
 • Binding met en verbinding van leden onderling
  • Communicatie/netwerk (e.g. website, vorming clusters, generaties bereiken)
  • Evenementen (e.g. nascholing, congres)

Resultaat

Nader te bepalen in overleg met de groepsleden.

Insteek, kort en bondig, met name zo praktisch mogelijke overdracht.

Planning:

Looptijd ~1 jaar.

Focusgroep Klinische Technologie

Betrokken vanuit bestuur: Amne Mousa, Joris van Dijk

Aanleiding

De afgelopen jaren hebben klinisch technologen een grote bijdrage geleverd aan innovatie en wetenschap binnen de Nederlandse zorg. De unieke expertise is een aanvulling op de reeds aanwezig medische expertise en derhalve is klinische technologie ook onlangs opgenomen in de wet BIG. Ondanks de generieke instemming van de meerwaarde van KT wordt het potentieel van KT nog niet (volledig) benut. Er zijn individuele voorbeelden van succesvolle inbedding van KT in multidisciplinaire teams, al is deze inbedding vaak erg onzeker. Het zijn nu vaak individuele losse rollen zonder waarborging van de medische expertise en kwaliteit voor bekleding van specifieke functies met het risico tot fragmentatie van kennis en variërende expertise. Daarbij zijn er geen structurele financiële middelen voor eventuele medische specialisatie om tot een hoger niveau te komen en vervolgens zijn er ook geen structurele financiering voor vaste klinische aanstellingen.

Doel focusgroep

Het doel van de focusgroep klinische technologie is het vormen van een visie en strategisch plan om te komen tot een structurele inbedding van KT in de klinische praktijk en deze visie en het plan te toetsen, aan te scherpen en af te stemmen met leden en andere belangrijke medische stakeholders.

Op basis van deze visie en het strategische plan zal het bestuur het plan inbrengen bij de ledenraad voor goedkeuring en zal ofwel het bestuur of de focusgroep het plan realiseren.

Onderwerpen

De focusgroep zal zich, in overleg met de toekomstige leden richten op de volgende onderwerpen:

 • Hoe kunnen we de kwaliteit van gespecialiseerde KT borgen om te komen tot hoogst mogelijke patiëntwaarde waarbij kennisfragmentatie voorkomen wordt?
 • Hoe zorgen we voor inbedding en heldere positionering KT in multidisciplinaire teamtussen andere zorgprofessionals?
 • Hoe zorgen we voor structurele financiering voor vaste klinische aanstellingen en eventuele bekostiging van specialisaties?
 • Aansluiting bij strategische zorgthema’s van VWS

 Voorlopige tijdsperiode

September ’21  Samenstellen focus groep & eerst meeting om doel en oplever format aan te scherpen

December ’21 Oplevering eerste visie en strategisch plan

Februari  ’22   Feedback ophalen bij belangrijkste stakeholders

Maart ’22        Opleveren eerste versie visie + strategisch plan

April ’22          Concretiseren strategisch plan en overdracht naar NVvTG

Samenstelling focusgroep

Het streven is een groep van 8 tot 12 leden die werkzaam zijn in het ziekenhuis uit verschillende vakgebieden waarbij er een mix is tussen fellows, KT en niet/minder klinisch werkzame TG.

 

Sitemap


Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde • KvK: 08200242 • IBAN: NL85 RABO 0153 1487 21 • BIC: RABONLU4NL • Mede initiatiefnemer van: