Wet BIG

De wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG) bewaakt en bevordert de kwaliteit van beroepsbeoefenaars in de zorg. In de wet BIG is o.a. gereguleerd wie welke voorbehouden handelingen in de zorg mag verrichten. Daarnaast beschermt de wet BIG patiënten of cliënten tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners.

Sinds 1 januari 2014 is de technisch geneeskundige, of klinisch technoloog, middels een experimenteerartikel opgenomen in de wet BIG. Een technisch geneeskundige heeft zelfstandige bevoegdheid voor het verrichten van de volgende voorbehouden handelingen:

  1. heelkundige handelingen;
  2. endoscopieën;
  3. catheterisaties;
  4. injecties;
  5. puncties;
  6. electieve cardioversie;
  7. defibrillatie;
  8. handelingen waarbij gebruik wordt gemaakt van radioactieve stoffen of toestellen die ioniserende straling uitzenden;
  9. steenvergruizing voor geneeskundige doeleinden.

Deze zelfstandige bevoegdheid is hetzelfde ingericht als bij andere medische professionals. Dat wil zeggen dat de technisch geneeskundige zich eerst onder supervisie van een medisch specialist verder zal moeten bekwamen. Indien de medisch specialist van oordeel is dat de technisch geneeskundige bekwaam is de voorbehouden handeling zelfstandig uit te voeren, wordt dit vastgelegd in het persoonlijk portfolio.

Duur van de registratie

De BIG-registratie van technische geneeskundigen is in eerste instantie tijdelijk. Over een periode van vijf jaar wordt geëvalueerd of deze regeling kan worden omgezet in een definitieve. Gedurende deze vijf jaar wordt beoordeeld hoe de technisch geneeskundige bijdraagt aan efficiëntere en effectievere zorg. Bepalend hiervoor zijn de kwaliteit, effectiviteit, doelmatigheid en continuïteit van zorg.

Kwaliteitsregister

Om de kwaliteit van geleverde zorg door de technisch geneeskundige te bewaken en transparantie te geven in de geregistreerde zorgprofessionals voert de NVvTG het kwaliteitsregister voor technisch geneeskundigen. Zie voor meer informatie: kwaliteitsregister.

Sitemap


Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde • KvK: 08200242 • IBAN: NL85 RABO 0153 1487 21 • BIC: RABONLU4NL