Wet BIG

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) moet de kwaliteit bevorderen van de zorg die beroepsbeoefenaren leveren. De wet is ook bedoeld om patiënten of cliënten te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners.

Veel zorgprofessionals (waaronder apothekers, artsen, fysiotherapeuten en verpleegkundigen) zijn verplicht zich te registeren in het BIG-register. Alleen zorgverleners die in het register staan mogen een beschermende titel voeren zoals die in de wet staat genoemd. Om in het register geregistreerd te staan moet de bijbehorende opleiding afgerond zijn en er moet voldaan worden aan extra opleidingsverplichtingen. Daarnaast moet een individuele medische beroepsbeoefenaar verantwoorde zorg leveren en aan kwaliteitsbewaking doen.

Sinds 1 januari 2014 is de technisch geneeskundige, of klinisch technoloog, opgenomen in de wet BIG. Een technisch geneeskundige heeft zelfstandige bevoegdheid voor de volgende handelingen:

  1. het verrichten van heelkundige handelingen;
  2. het verrichten van endoscopieën;
  3. het verrichten van catheterisaties;
  4. het geven van injecties;
  5. het verrichten van puncties;
  6. het verrichten van electieve cardioversie;
  7. het toepassen van defibrillatie;
  8. het verrichten van handelingen waarbij gebruik wordt gemaakt van radioactieve stoffen of toestellen die ioniserende straling uitzenden;
  9. het verrichten van steenvergruizing voor geneeskundige doeleinden.

De BIG-registratie van technische geneeskundigen is in eerste instantie tijdelijk. Over een periode van vijf jaar wordt geëvalueerd of deze regeling kan worden omgezet in een definitieve. Gedurende deze vijf jaar wordt beoordeeld hoe de technisch geneeskundige bijdraagt aan efficiëntere en effectievere zorg. Bepalend hiervoor zijn de kwaliteit, effectiviteit, doelmatigheid en continuïteit van zorg.

In het kader van transparantie is de NVvTG beheerder van het kwaliteitsregister voor de technisch geneeskundigen (zie kwaliteitsregister).

Deze zelfstandige bevoegdheid is hetzelfde ingericht als bij andere medische professionals. Eerst zal de technisch geneeskundige zich onder supervisie van een medisch specialist verder bekwamen. Indien de medisch specialist van oordeel is dat de technisch geneeskundige bekwaam is de voorbehouden handelingen uit te voeren, wordt daarvan een aantekening gemaakt in het register.

 

 

Technisch Geneeskundige en voert u voorbehouden handelingen uit?

 
Registreer je procedures in het kwaliteitsregister »

Sitemap


Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde • KvK: 08200242 • IBAN: NL85 RABO 0153 1487 21 • BIC: RABONLU4NL