Wet BIG

Wat is de wet BIG?

De wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG) bewaakt en bevordert de kwaliteit van beroepsbeoefenaars in de zorg. Daarnaast beschermt de wet BIG patiënten of cliënten tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners.

TG in wet BIG

Vanaf januari 2020 zal de TG definitief opgenomen worden in de wet BIG. Dit houdt in dat de TG een status als officieel zorgverlener heeft. Daarnaast is de TG wettelijk bevoegd om de volgende voorbehouden handelingen zelfstandig te indiceren, delegeren en uit te voeren.

  1. Heelkundige handelingen;
  2. Katheterisaties;
  3. Injecties;
  4. Puncties;
  5. Handelingen met ioniserende straling.

Naast deze vijf voorbehouden handelingen mag de TG risicovolle handelingen uitvoeren. Ook mogen de andere voorbehouden handelingen uitgevoerd worden onder de opdracht regeling. Hierbij is het wel van belang dat de TG bekwaam is voor het uitvoeren van deze risicovolle en onder de opdracht regeling vallende voorbehouden handelingen. N.B. de TG mag geen medicatie voorschrijven en de overige voorbehouden handelingen niet zelfstandig indiceren.

Het deskundigheidsgebied van de TG is als volgt omschreven in de wet BIG:

“Tot het gebied van deskundigheid van de klinisch technoloog wordt gerekend het optimaliseren van bestaande technisch medische handelingen alsmede het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe diagnostische methoden en therapieën met behulp van technologie én het verrichten van complexe technisch medische handelingen binnen het technisch medische deelgebied van de geneeskunst waarin de klinisch technoloog is opgeleid”

Kwaliteitsregister en de wet BIG

Het kwaliteitsregister van de NVvTG maakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening van TG transparant en toetsbaar. Geregistreerde technisch geneeskundigen bewijzen op deze manier dat zij actief zijn (geweest) en investeren in het verwerven en onderhouden van kennis en vaardigheden die van belang zijn voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Zie voor meer informatie: kwaliteitsregister.

Ook na toetreding tot de wet BIG blijft het kwaliteitsregister bestaan. Registratie in de wet BIG omvat namelijk niet het bijhouden van een portfolio waarmee bekwaamheid voor risicovolle en voorbehouden handelingen kan worden aangetoond.

Sitemap


Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde • KvK: 08200242 • IBAN: NL85 RABO 0153 1487 21 • BIC: RABONLU4NL • Mede initiatiefnemer van: