Chief Medical Information Officer (CMIO)

Status Open
Beschikbaar per 1 juni, 2021
Werkgever Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (Adrz)
Afdeling Medisch Management
Dienstverband Voltijd
Werktijden 24-36 uur per week
Locatie Goes
Sluitingsdatum 29 juni, 2021
Download(s) Download bijlage 1

Overige informatie


Chief Medical Information Officer (CMIO)

Functie informatie

Uren: 24 – 36 uur
Dienstverband: 1 jaar met uitzicht op vast contract
Sluitingsdatum vacature: 29 juni 2021

De Chief Medical Information Officer (CMIO) vertegenwoordigt de medische staf binnen Adrz op het vlak van ICT en helpt ons regionaal medische zorg digitaal vorm te geven. De CMIO fungeert als vraagbaak voor medewerkers van ICT, als vertaler naar de medische staf en andersom. De CMIO is ambassadeur, sparringpartner, coördinator, aanjager en verbinder ten behoeve van digitale zorginnovatie vanuit de medische staf, zoals het verder inhoudelijk ontwikkelen, inbedden en toetsen van het EPD, overige informatiesystemen en digitalisering van zorgprocessen. De CMIO is op
de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van ICT en zorg en vervult een initiërende rol bij het verkennen en realiseren van zorginnovaties.

De CMIO wordt op voordracht van het Stafbestuur benoemd en aangesteld door de RvB. Je bent volwaardig lid van de Vereniging Medisch Staf en stemt werkzaamheden af i.o.m. het stafbestuur, ter verantwoording aan de RvB. Samen met de bedrijfskundig manager ICT & Informatiemanagement
geef je inhoud en vorm aan de (digitale) veranderambitie van Adrz en regionale partners.

Adrz is een ambitieus ziekenhuis in een uitdagende provincie en neemt verantwoordelijkheid voor toekomstbestendige zorg in Zeeland. Daarbij wordt vol ingezet op (digitale) zorginnovatie en netwerkzorg. De medische staf omarmt deze vernieuwing en stafleden participeren actief in alle innovatieprojecten. Omwille van efficiëntie, de aansluiting bij de afdeling ICT te verstevigen en een regionale versnelling van zorgtransitie mogelijk te maken zoekt de medische staf een CMIO, ambassadeur, sparringpartner, coördinator, aanjager en verbinder.

 

Resultaatgebieden

Advies en ondersteuning

• Advisering en ondersteuning van medisch specialisten, management, medewerkers of commissie bij tactische en strategische vraagstukken en realisatie van doelstellingen binnen een specifiek domein of vakgebied, passend binnen de (organisatie)visie, beleid, wet- en regelgeving, waar nodig in afstemming met betrokkenen vanuit andere disciplines of organisaties.
• Onderzoek naar, verzameling en analyse van gegevens of resultaten ten behoeve van advisering over vraagstukken, beleids- en visieontwikkeling.
• Heldere presentatie of rapportage van onderzoeken en adviezen.
• Opstellen of toetsen van contracten, correspondentie, besluiten of uitvoeringsafspraken.
• Fungeren als het aanspreekpunt binnen of vertegenwoordiger van een specifiek domein, of als secretaris of voorzitter van een commissie of participeren in een commissie binnen een specifiek domein.
• Regievoering over systemen, procedures, processen en coördinatie van activiteiten.
• Aansturing en begeleiding van veranderprocessen.
• Kan belast worden met inschakelen van externe specialisten en toezien op de uitvoering en voortgang.

Beleidsontwikkeling, -borging en innovatie

• Ontwikkeling van beleid, instrumenten, programma’s en standaarden binnen een specifiek domein of vakgebied, passend binnen de organisatievisie en wet- en regelgeving, in afstemming met betrokkenen vanuit andere disciplines.
• Vertaling van beleid, wet- en regelgeving in procedures, protocollen en richtlijnen.
• Leidinggeven aan afdeling overstijgende of vakgebied overstijgende projecten of programma’s en bijdragen aan ziekenhuis brede projecten of strategische programma’s.
• Regie over implementatie van beleid en innovaties.
• Toetsen en toezien op uitvoering conform beleid of wet- en regelgeving, evalueren van beleid, systemen, processen of procedures en instrumenten op effectiviteit en zorg en zorg dragen voor interventie of bijstelling.
• Bijdragen aan het bevorderen van een klimaat voor realisatie van veranderingen en vernieuwingen.

Informatievoorziening

• Analyse van vastgelegde gegevens, ontwikkeling van resultaten, effecten van strategie en beleid, prognosestelling of ontwikkelingen in het vakgebied en rapportage hierover aan management, periodiek en op maat.
• Duidelijke informatie en instructie aan management, medewerkers en medisch specialisten over beleid, systemen, procedures, instrumenten en ontwikkelingen binnen specifiek domein of vakgebied.
• Kennisoverdracht aan en kennisdeling met collega’s, andere betrokkenen of derden door middel van voorlichting, training of scholing.
• Werkt en communiceert veilig en is zich bewust van (patiënt)veiligheidsrisico’s. Herkent deze, maakt ze bespreekbaar en gaat actief om met (bijna) incidenten. Helpt mee om verbeteringen te realiseren.

 

Dit vragen we

• Heeft een relevante wetenschappelijke opleiding afgerond, bij voorkeur Klinische Technologie.
• Is geregistreerd in het BIG-register of in een ander relevant kwaliteitsregister.
• Heeft kennis van relevante wet- en regelgeving, procedures, werkwijzen en richtlijnen.
• Heeft kennis van en aantoonbare ervaring met veranderprocessen, managementprincipes en projectmanagement.
• Heeft kennis en inzicht in medisch specialistische vakgebieden en in de mogelijkheden en beperkingen van die vakgebieden met betrekking tot de te behandelen vraagstukken.
• Is op de hoogte van ontwikkelingen in de vakgebieden van ICT en zorginnovaties, en analyseert deze voor toepassing binnen de organisatie en de regio.
• Inlevingsvermogen, tact, assertiviteit en overtuigingskracht zijn nodig in gevarieerde interne en externe contacten, bij afstemming en advisering t.a.v. beleid, vraagstukken en onderzoeken, bij implementatie van beleid of instrumenten en begeleiding van veranderprocessen.
• Kan sturend, corrigerend en motiverend optreden.
• Treedt doortastend op en kan weerstanden overwinnen en tegengestelde belangen overbruggen.
• Is in staat netwerkrelaties en externe samenwerkingsrelaties op te bouwen en te onderhouden.
• Informeren, adviseren en voeren van overleg over bedrijfsvoering, beleidsontwikkeling of praktijkvoorbeelden.
• Presenteren van beleidsvoorstellen en rapportages.
• Voorlichten en enthousiasmeren van collega’s, medewerkers en derden.
• Onderzoek, analyse van gegevens, opstellen van rapportages, informatievoorziening, advisering, regievoering vereisen continue oplettendheid en doorzettingsvermogen.
• Omgaan met vertrouwelijke strategische informatie vereist integriteit.
• Gevarieerde interne en externe contacten vereisen representatief voorkomen en gedrag.

 

Dit krijg je ervoor terug

Wij bieden een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract onder voorwaarden van de Cao Ziekenhuizen. De functie wordt momenteel gewogen via de FWG-systematiek. Je krijgt 8,33% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering. Je ontvangt een gunstige reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Ook vergoedt Adrz de tolkosten van de Westerscheldetunnel op basis van het veelgebruikerstarief. Je kunt ook gebruikmaken van de Mijn Keuze-regeling van Adrz. Verder krijg je collectiviteitskorting bij zorgverzekeraar CZ of een werkgeversbijdrage via IZZ. Tot slot bieden we mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, bijvoorbeeld door het volgen van een opleiding. Ook kun je je aansluiten bij onze personeelsvereniging en/of Jong Adrz.

 

En dit is je werkgever

De Zeeuwse patiënt maximaal kwaliteit, veiligheid en comfort bieden op medisch gebied van huisarts tot (super)specialistische zorg, waar en wanneer nodig; dat is waar Adrz voor staat. We vinden het daarbij belangrijk om onze afspraken na te komen, realistische plannen te maken, efficiënt te werken en financieel gezond te zijn. Betrouwbaar en gastvrijheid zijn hierbij onze kernwaarden, waarbij de medewerkers het kapitaal zijn van de organisatie.

 

Meer informatie

Heb je interesse in deze functie? Voor meer informatie kun je terecht bij Menno Gaakeer, SEH-arts en/of Paul Roth, Bedrijfskundig Manager. Menno is te bereiken via telefoonnummer 06-28840982 en Paul is te bereiken via telefoonnummer 06-12801829.

 

Solliciteren

Door op de knop solliciteren te klikken op deze site kun je het online sollicitatieformulier invullen en je sollicitatiebrief en cv uploaden.
Nieuwe collega’s vragen wij altijd om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Soms vragen we daarnaast om referenties. Referenties gaan altijd in overleg met de sollicitant. Interne medewerkers die op grond van het Sociaal Plan of in het kader van een re-integratietraject worden herplaatst, hebben bij de invulling van deze vacature een voorrangspositie.

 

Terug

Sitemap


Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde • KvK: 08200242 • IBAN: NL85 RABO 0153 1487 21 • BIC: RABONLU4NL • Mede initiatiefnemer van: