FAQ Wet BIG & Kwaliteitsregister

BIG-registratie

Vanaf 1 juli is registratie in het BIG-register als klinisch technoloog (KT) wettelijk verplicht voor het zelfstandig uitvoeren van voorbehouden handelingen door een technisch geneeskundige (TG) en uitoefenen van het beroep Klinisch Technoloog.

Ben je niet BIG-geregistreerd? Dan mag je alleen voorbehouden handelingen uitvoeren onder de opdracht van een zelfstandig bevoegde, bijvoorbeeld de arts. Hier gelden dan de voorwaarden van de opdrachtregeling in de wet BIG.
Registratie in het BIG-register kan ook belangrijk of zelfs noodzakelijk zijn als je andere klinische taken hebt en/of met patiënten werkt. De registratie in het BIG-register zorgt ervoor dat je officieel erkend wordt als klinisch technoloog (KT), waardoor je bijvoorbeeld zelf een DBC-traject kan openen. Ook kan een ziekenhuis een BIG-registratie verplicht stellen voor het uitoefenen van jouw functie.
Tot slot kan een BIG-registratie van meerwaarde zijn als je mogelijk op termijn alsnog voorbehouden handelingen met patiënten gaat verrichten, of als KT werkzaam wil zijn.

Als je geen klinische taken hebt of deze in de toekomst wenst, is inschrijven in het BIG-register minder zinvol. Herregistratie (na 5 jaar) is ook niet mogelijk als je geen werkzaamheden in de individuele patiëntenzorg en binnen het deskundigheidgebied van KT hebt verricht. Wel kunnen soms ook andere werkzaamheden meetellen, zie ook ‘herregistratie-eisen wet BIG’.

Officieel kun je je tot 5 jaar na het behalen van je diploma Technical Medicine inschrijven in het BIG-register.

Na 1 juli 2020 is er een overbruggingsperiode van ongeveer 1 jaar geweest, waarin iedereen met een geldig diploma zich kon inschrijven in het BIG-register. Deze periode is inmiddels verlopen.

Na de overbruggingsperiode zullen dezelfde eisen gelden als voor de overige BIG geregistreerde beroepen gelden. Dat betekent dat je je kan registreren wanneer je diploma maximaal 5 jaar oud is.

Wanneer je diploma ouder dan 5 jaar is zul je je alleen kunnen (her)registreren als je aan de herregistratie-eisen voldoet. Dat houdt concreet in dat je moet kunnen aantonen dat je voldoet aan (1) de werkervaringscriteria of (2) de scholingscriteria. (1) houdt in dat je minimaal 2080 uur hebt gewerkt binnen het deskundigheidsgebied van het beroep. (2) betekent dat je een vastgesteld scholingstraject voor de kernvaardigheden van het beroep hebt gevolgd en hiermee een Periodiek Registratiecertificaat (PRC) hebt behaald. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het BIG-register (www.bigregister.nl).

Voor herregistratie in het BIG-register geldt een kwantitatieve werkervaringseis, dit houdt in dat je in de registratieperiode van 5 jaar ten minste 2080 uur werkzaam moet zijn geweest in de individuele patiëntenzorg, binnen het deskundigheidsgebied van KT. Deze werkervaring kun je aantonen middels een werkgeversverklaring. Het deskundigheidsgebied van KT is gedetailleerd omschreven in het
beoordelingskader Klinisch technologen, beschikbaar op: https://www.bigregister.nl/documenten/publicaties/2017/03/03/beoordelingskader-klinisch-technologen

Onder voorwaarden mogen soms ook uren van andere werkzaamheden worden meegeteld, zoals bijvoorbeeld het verrichten van technisch geneeskundig promotieonderzoek. De volledige
herregistratie-eisen voor de klinisch technoloog worden nog gepubliceerd op de website van het BIGregister (www.bigregister.nl).

Het BIG-register stelt vooralsnog geen nascholingseisen. De verwachting is dat dit in de toekomst wel gaat gebeuren. Dit is opgenomen in een voorgestelde wetswijziging, maar de termijn waarop dit zal ingaan is nog onduidelijk.

Alle TG hebben eind maart 2020 een e-mail ontvangen van het NVvTG bestuur met daarin informatie over de aanvraag van de BIG-registratie. Er is ook een informatiebrief van het CIBG, de uitvoerende instantie van het BIG-register, met daarin praktische informatie over het regelen van je BIG-registratie. Daarnaast wordt aanvullende informatie gepubliceerd op de site van het BIG-register: www.bigregister.nl

Registratie in het BIG-register zorgt ervoor dat je officieel erkend wordt als klinisch technoloog (KT) en als zodanig werkzaam mag zijn. Voor herregistratie in het BIG-register geldt alleen een kwantitatieve werkervaringseis (zie ‘herregistratie-eisen wet BIG’). Er wordt dus alleen bekeken in welke sector en bijbehorend domein je werkzaam bent en waarin je dus werkervaring hebt opgebouwd. De behaalde urennorm zegt niets over de bij- en nascholing die je gevolgd hebt of over de specifieke bekwaamheid die jij verworven hebt in de handelingen/procedures die je uitvoert in de klinische praktijk. Het kwaliteitsregister van de NVvTG is een aanvulling op het BIG-register, waarmee je jouw persoonlijke bekwaamheid en nascholing kan aantonen. Naast de kwantitatieve werkervaringseis (dezelfde als voor het BIG-register) stelt het kwaliteitsregister een kwalitatieve eis voor herregistratie: je dient voldoende bij- en nascholing te volgen binnen het medisch-technische domein. Deze norm waarborgt de kwaliteit van het beroep. Als de nascholingseisen ook wettelijk gehanteerd zullen gaan worden in de herregistratie-eisen van de wet BIG, is het waarschijnlijk dat de NVvTG dan, op basis van geregistreerde nascholing in het kwaliteitsregister, hiervoor een verklaring kan afgeven.

Ja, dat kan, mits voor beide beroepen aan de (her)registratie eisen wordt voldaan. De herregistratie moet per beroep apart worden aangevraagd. Hierbij moet (voor beide herregistraties) worden voldaan aan de gestelde eisen voor het specifieke beroep. De werkzaamheden die mogen meetellen voor de aanvraag tot herregistratie als KT dienen te vallen binnen het deskundigheidsgebied van KT. Voor meer informatie, zie het beoordelingskader klinisch technologen.

Als je minder dan 5 jaar geleden afgestudeerd bent, kan je je inschrijven in het BIG register. Ook met een ouder diploma kan je nu nog een eerste BIG-registratie aanvragen, hiervoor geldt een overbruggingsperiode (zie ook boven). Voor herregistratie in het BIG-register moet je voldoen aan de kwantitatieve werkervaringseis, dit houdt in dat je in de registratieperiode van 5 jaar ten minste 2080 uur werkzaam moet zijn geweest in de individuele patiëntenzorg, binnen het deskundigheidsgebied van KT. In de meeste gevallen kan niet aan deze eis worden voldaan vanuit het bedrijfsleven. Voor meer informatie, zie ook het beoordelingskader voor de klinisch technoloog: https://www.bigregister.nl/herregistratie/criteria-per-beroep/klinisch-technoloog Mocht je op een later moment terug willen keren naar een functie in de directe patiëntenzorg, dan dien je te voldoen aan de herregistratie eisen om (opnieuw) een BIG-registratie te verkrijgen. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt middels een individueel scholingsplan in samenspraak met de beoogde werkgever.

Kwaliteitsregister NVvTG

Het kwaliteitsregister van de NVvTG dient als jouw persoonlijk portfolio, waarin je je klinische handelingen (procedures/OSATS) en bij- en nascholing kunt registreren. Hiermee toon je je eigen bekwaamheid aan. Dit is je eigen verantwoordelijkheid als je met patiënten werkt en is ook van belang mocht er iets fout gaan, bijvoorbeeld bij een tuchtzaak. Daarnaast kan de NVvTG door middel van het kwaliteitsregister garant staan voor de kwaliteit en hoeveelheid nascholing van individuele TG (voor zover dit is geregistreerd) en de kwaliteit van de beroepsgroep.

Als je bent geregistreerd in het BIG-register, is het altijd belangrijk om je ook aan te melden voor het kwaliteitsregister van de NVvTG. Met je registratie in het kwaliteitsregister kan je jouw bekwaamheid en nascholing aantonen. Deze registratie onderschrijft jouw persoonlijke kennis, vaardigheden en professionaliteit. Ook als je niet in het BIG-register staat, kan het handig zijn om je in te schrijven. Een geregistreerde TG werkt volgens de norm van de beroepsgroep en investeert in het verwerven en onderhouden van kennis en vaardigheden die van invloed zijn op de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Het kwaliteitsregister van de NVvTG maakt daarnaast de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de TG transparant en toetsbaar. Op deze manier zorgt het kwaliteitsregister voor waarborging van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de TG. Als je geen klinische taken hebt, is inschrijven in het kwaliteitsregister (of het BIG-register) minder zinvol. Herregistratie (na 5 jaar) is ook niet mogelijk als je geen patiëntgebonden werkzaamheden hebt uitgevoerd. Naast persoonlijke redenen om je eigen bekwaamheid vast te leggen in een portfolio, zijn er een aantal situaties waarin je dit nodig kan hebben voor externe partijen. Hieronder een aantal voorbeelden:

  • Voorbeeld 1: Je werkgever wil een overzicht van jouw bekwaamheid of nascholing in het verleden en/of bij een vorige werkgever, of het ziekenhuis waar je werkt verwacht dat je dit bijhoudt bij je eigen beroepsgroep.
  • Voorbeeld 2: Een patiënt dient een klacht in en je moet jezelf verdedigen voor het tuchtcollege. De NVvTG kan dan onderschrijven dat je voldoet aan de kwaliteitsnormen van het beroep.
  • Voorbeeld 3: Er wordt gewerkt aan de wet BIG II waarbij niet alleen een werkgeversverklaring, maar ook het volgen van bij- en nascholing verplicht zal worden voor herregistratie in het BIG-register. Het Kwaliteitsregister wordt dan een makkelijke en door de NVvTG erkende manier om dit aan te tonen.

Voor herregistratie in het kwaliteitsregister van de NVvTG geldt een werkervaringseis en nascholingseis. De werkervaringseis bestaat eruit dat de TG tenminste 4160 uur per 5 jaar werkzaam is geweest binnen het deskundigheidsgebied van de klinisch technoloog, waarvan tenminste 2080 uur bestaat uit werkzaamheden binnen de individuele patiëntenzorg. Dit komt neer op 16 en respectievelijk 8 uur per week, gemiddeld gedurende 5 jaar. De nascholingseis bestaat eruit dat over 5 jaar minimaal 200 punten zijn behaald voor bij- en nascholing, waarbij 1 uur = 1 punt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen medisch-technisch inhoudelijke nascholing (categorie A) en algemene nascholing of beroepsbevorderende activiteiten (categorie B). Van de 200 punten moeten er minimaal 100 in de categorie A behaald worden. Zie voor de precieze eisen het Reglement Kwaliteitsregister.

Nee, dat is niet nodig, zolang aan de werkervaringseis wordt voldaan. Deze houdt in dat de TG minstens 4160 uur per 5 jaar werkzaam is geweest binnen het deskundigheidsgebied van de klinisch technoloog, waarvan minstens 2080 uur bestaat uit werkzaamheden binnen de individuele patiëntenzorg. Zie voor de precieze eisen het Reglement Kwaliteitsregister.

Elke beroepsgroep in de individuele gezondheidszorg heeft zijn eigen kwaliteitsregister, vergelijkbaar met het kwaliteitsregister van de NVvTG. Sommige beroepsgroepen stellen registratie verplicht (bijvoorbeeld medisch specialisten) en soms wordt dit als eis gesteld door ziekenhuizen (bijvoorbeeld bij verpleegkundigen).

Wet BIG: rechten en plichten

Een TG, met een BIG-registratie als klinisch technoloog (KT), is vanaf 1 juli 2020 wettelijk bevoegd tot het zelfstandig indiceren, delegeren en verrichten van 5 voorbehouden handelingen:

  1. Heelkundige handelingen;
  2. Katheterisaties;
  3. Injecties;
  4. Puncties;
  5. Handelingen met ioniserende straling.

Overige voorbehouden handelingen, mogen vanaf 1 juli alleen nog onder supervisie of onder opdracht van een arts (conform de opdrachtregeling wet BIG) worden verricht. Hieronder vallen ook endoscopieën, electieve cardioversie en steenvergruizingen. De TG mag in geen enkele situatie zelf medicijnen voorschrijven, dit valt onder de geneesmiddelenwet en is voorbehouden aan artsen. Naast voorbehouden handelingen mag de KT ook risicovolle handelingen verrichten. Risicovolle handelingen zijn alle handelingen die een mogelijk risico meebrengen voor de gezondheid van een patiënt (bijvoorbeeld het maken van een MRI scan). Deze handelingen mogen alleen uitgevoerd worden als je hierin bekwaam bent.

Indien je als TG bekwaam bent en ingeschreven staat in het BIG-register als klinisch technoloog (KT), ben je bevoegd om de bovengenoemde 5 voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren. Bekwaamheid is je eigen verantwoordelijkheid en kan je bijvoorbeeld aantonen door middel van praktijkbeoordelingen en het registreren van je procedures (inclusief OSATS) in het kwaliteitsregister van de NVvTG.

Alle TG die in het BIG-register staan ingeschreven als klinisch technoloog (KT), vallen onder het tuchtrecht, net als alle andere beroepen in de wet BIG. De beroepsgroep TG valt dus niet automatisch onder het tuchtrecht.

Per 1 januari 2021 wordt het verplicht voor iedere BIG-geregistreerde zorgverlener het BIG-nummer op bepaalde momenten te vermelden. De verplichting houdt in dat zorgverleners (1) patiënten over hun BIG-nummer moeten informeren wanneer zij daarom vragen en dat zij het nummer moeten vermelden (2) bij het gebruik van hun naam op hun website (of website van werkgever) en (3) in de e-mail ondertekening van e-mailberichten die beroepsmatig worden verzonden. Het BIG-nummer hoeft dus niet op andere plekken te worden vermeld, zoals in wachtruimten. Door de coronacrisis wordt tot op heden nog niet gehandhaafd op het vermelden van het BIG-nummer.

Declareren van zorgactiviteiten

Per 2020 kan de klinisch technoloog DBC’s openen en/of zorgactiviteiten declareren binnen een DBC. Dit kan dus alleen als je in het BIG-register staat ingeschreven als KT.

Voor het declareren van zorgactiviteiten heb je een AGB-code nodig. Deze kan je aanvragen bij Vektis, zie ‘Aanvragen AGB code’. Deze dien je bij je zorginstelling bekend te maken, zodat jouw zorgactiviteiten op de juiste manier kunnen worden gedeclareerd. We zoeken nog uit of er hiervoor nog specifieke andere zaken in je zorginstelling moeten worden geregeld. Als dit zo is, volgt deze informatie.

Dit kan via www.agbcode.nl. Dit kan alleen als je in het bezit bent van een BIG-nummer. Ook moet je werkzaam zijn bij een zorginstelling. Kies voor het aanvragen van een persoonlijke AGB-code. Onder Zorgsoort dient ‘84 – Overige Artsen’ te worden gekozen. Onder specialisme kies je ‘8432 – Klinisch Technoloog’. Geef vervolgens bij Onderneming aan bij welke zorginstelling je werkzaam bent. Je kunt je zorginstelling opzoeken via het zoekmenu. Als je niet weet wat je hier moet invullen, kun je dit navragen bij je zorginstelling.

Beroepsaansprakelijkheid
In de meeste gevallen is dit geregeld via je zorginstelling, voor zover het gaat om ”schade die is veroorzaakt door een beroepsbeoefenaar in dienstverband”. Dit is in ieder geval zo als je werkzaam bent onder de cao ziekenhuizen en cao UMC. Mocht je als zzp’er werkzaam zijn, kan het dus zo zijn dat je zelf een beroepsaansprakelijkheid verzekering moet afsluiten. Daarnaast zijn leden van de NVvTG, via het gecombineerde LAD lidmaatschap, automatisch aanvullend verzekerd bij de VvAA voor beroepsaansprakelijkheid. Deze aansprakelijkheidsverzekering geldt als aanvulling op de werkgeversverzekering en is bijvoorbeeld van toepassing op hulpverlening bij ongevallen (buiten de zorginstelling) en/of nevenwerkzaamheden die verband houden met uw beroep. De voorwaarden zijn te vinden via www.lad.nl/lidmaatschap/ledenvoordelen/gratis-aanvullende-beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Behalve een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering biedt de LAD ook rechtsbijstand bij arbeidsgeschillen en klachten/tuchtzaken etc. Meer informatie hierover is te vinden op www.lad.nl/lidmaatschap/ledenvoordelen.
Scroll naar boven